Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 107-109

Afwatering via de Nassaupolder op de Roode Vaart
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 107-109

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

107. Nassaupolder
in gemeente Klundert (207,3103 bunder) in Zevenbergen (48,329 bunder)
• Zomerpeil: -1,05 • Maalpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis op den boezem van den watermolen, tegen het kanaal van Zevenbergen, wijd 1.53, voorzien van eene drijfdeur en schuif en van het jaartal 1657.
• Waarop uitwaterende: Door middel van den watermolen in het kanaal van Zevenbergen en verder op het Hollandschdiep
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Klundert; doch voor zoo veel de gecombineerde uitwatering met de twee volgende Polders (nș. 108 en 109) en Bloemendaal (nș. 86) betreft, is het beheer aan een Dijkgraaf, vier Gezworen en een Penningmeester opgedragen.
• Aanmerkingen: De uitwatering van dezen en der twee volgende Polders (nș. 108 en 109) door de verlamming van het kanaal van Zevenbergen, toenmaals Sint Joriswaal geheeten, onvoldoende geworden zijnde, is men in 1717 overgegaan tot het, voor gemeene rekening, bouwen van den thans bestaanden watermolen, welke 18 1/2 Ellen vlugt en 36 Duimen breedte schoepen aan het waterrad heeft.
Hoewel het water uit deze Polders ook in het kanaal van Zevenbergen opgemalen wordt, zoo dragen dezelve nogtans niet in de kosten van onderhoud van het kanaal en der sluizen; evenmin als door dezelve in de kosten van daarstelling der sluizen is bijgedragen, vemoedelijk dewijl op dat tijdstip hunnen watermolen reeds was gebouwd.
terug naar de kaart anno 1995

108. Blokpolder
in gemeente Klundert (113,4085 bunder) in Zevenbergen (1,9143 bunder)
• Zomerpeil: -1,05 • Maalpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje waardoor het water in Nassaupolder ontlast, wijd 0.90, voorzien van eene schuif.
• Waarop uitwaterende: In den Nassaupolder, en met het water van dezen door opmaling in het Zevenbergsche kanaal, en vervolgens op het Hollandschdiep
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Zie boven (nș. 107) [De Agent van het Domein te Klundert; doch voor zoo veel de gecombineerde uitwatering met de twee volgende Polders (nș. 108 en 109) en Bloemendaal (nș. 86) betreft, is het beheer aan een Dijkgraaf, vier Gezworen en een Penningmeester opgedragen].
• Aanmerkingen: Ofschoon deze Polder, ten gevolge zijner gebrekkige uitwatering op den Moerdijk, reeds voor vele jaren in den molenring van den Nassaupolder gebragt is, is dezelve echter onder het bestuur van het Dijkcollegie van den Roijalenpolder (nș. 112) verbleven, en betaald in de dijkschotten van dien Polder, uit hoofde van den overgang naar gezegden molen, slechts f 1 – » per Bredasche Bunder (1 B. 27 R. 74 Ell.) minder dan de overige landen tot den Roijalenpolder behoorende.
Het gedeelte van dezen Polder hetwelk onder Zevenbergen behoort, bestaat alleen in de zoogenaamde laning, tegen den grooten weg der 1ste klasse nș. 7, van Breda naar Moerdijk.
terug naar de kaart anno 1995

109. Arenbergsche Polder
in gemeente Klundert (116,0117 bunder) in Zevenbergen (69,6515 bunder)
• Zomerpeil: -1,05 • Maalpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eenen steenen heul waardoor het water in de Nassaupolder vloeit, wijd 1.65, weleer van eene schuif voorzien.
• Waarop uitwaterende: In den Nassaupolder, en met het water van dezen door opmaling in het Zevenbergsche kanaal, en vervolgens op het Hollandschdiep
• Soort van grond: Kleigrond, van zeer goede hoedanigheid
• Bestuur: Zie boven (nș. 107) [De Agent van het Domein te Klundert; doch voor zoo veel de gecombineerde uitwatering met de twee volgende Polders (nș. 108 en 109) en Bloemendaal (nș. 86) betreft, is het beheer aan een Dijkgraaf, vier Gezworen en een Penningmeester opgedragen].

terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843