Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 121-125

Afwatering via Meerschevliet, Schuddebeurs en Vegetas op de Amer
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 121-125

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

121. Oostgors
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,80 • Dijkhoogte: 3,80 • dijklengte: 875 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje aan het zuideinde tegen de Meersche Vliet, wijd 0,66, voorzien van eene drijfdeur en schuif; voorts een houten duiker wijd 0.56, voorzien van eene klep; eindelijk een steenen sluisje tegen den buitendijk wijd 0.77, voorzien van eene schuif, brengende het water naar eene steenen sluis bij het zoogenaamde 's Heerenhuis, wijd 2.58 hoog 1.91, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier den Amer
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder maakt een deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
De laatste der hiernevens gemelde sluizen, dient, behalve voor de uitlozing van dezen Polder, hoofdzakelijk voor de uitwatering van het hooge gedeelte van den grooten Zonzeelschenpolder (n. 129).
terug naar de kaart anno 1995

122. Schuddebeurs en Vegetas
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -1,00 • Maalpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 3,90 • dijklengte: 2732 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: 1. Eene steenen sluis in den buitendijk, op den boezem van den watermolen, wijd 1.57 hoog 1.25, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif.
2. Eene steenen sluis waardoor het water in den molenboezem wordt opgemalen, wijd1.50, voorzien van eene drijfdeur en het jaartal 1794.
3. Eene dito sluis bewesten den watermolen, wijd 1.54, voorzien van eene drijfdeur, waardoor het water van de Schuddebeurs zich, bij lagen boezem, zonder hulp van den watermolen ontlast.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Ten gevolge der verlamming van de uitwatering op de rivier den Amer, heeft men, in 1794 den thans bestaanden watermolen gebouwd, hebbende circa 29 1/2 Ellen vlugt en een waterrad welks schoepen 0.50 breed zijn.
Deze molen bemaalt ook het Oud- en Nieuwland (n. 124 en 125) alsmede sedert 1831, ook tijdelijk den Polder de Berkum (n. 123); het onderhoud van den watermolen echter, wordt gedragen door Schuddebeurs en het Oud- en Nieuwland, terwijl de Polder de Berkum, zoo lang denzelven door dezen molen bemalen wordt, in die kosten met f2 - 50 per Bunder jaarlijks contribueert.
Het water van dat gedeelte van dezen Polder, hetwelk de Vegetas genoemd wordt, stort zich in den boezem van Schuddebeurs, door een afzonderlijk sluisje wijd 0.90, voorzien van een drijfdeurtje en dragende het jaartal 1794.
Ook deze Polder maakt een gedeelte uit van den Roijalenpolder (n. 112).
Aan den noordoosthoek van dezen Polder buiten den zeedijk en beneden den Veerdam van de Lage Zwaluwe, bevindt zich een buitenpoldertje, genaamd Prinses Louisa, groot binnen de kaden 6 Bunders, 66 Roeden, 20 ellen.
terug naar de kaart anno 1995

123. De Berkum
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,85 • Maalpeil: 0,40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten sluisje aan de noordzijde des Polders, wijd 0.60, voorzien van een drijfdeurtje en eene schuif.
• Waarop uitwaterende: In Schuddebeurs, en vervolgens met het water van dien Polder, door middel van den watermolen. op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder maakt een gedeelte uit van den Roijalenpolder (n. 112).
Zie omtrent den watermolen de aanmerking hier boven onder n. 122.
terug naar de kaart anno 1995

124. Het Oudland
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (159,2907 bunder)
• Zomerpeil: -0,75 • Maalpeil: 0,40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluis in den zoogenaamden Groenendijk, nabij de Blaauwesluis, in 1830 nieuw gelegd en voorzien van eene schuif, wijd 1.50
• Waarop uitwaterende: In het Nieuwland en vervolgens in Schuddebeurs, om met het water van dezen, door opmaling, in den Amer te worden ontlast.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein van de beide Zwaluwen
• Aanmerkingen: Door middel van den boezem van Schuddebeurs, wordt het water van dezen Polder tot eene bepaalde hoogte van 0.70 onder A.P. opgehouden; zijnde zulks noodzakelijk omdat het zomerpeil van het Nieuwland (n. 125) 0,15 lager gelegen is.
Vr het tijdstip waarop nevensgemelde sluis is gebouwd waterde deze Polder in het Nieuwland uit, door eene sluis wijd 1.70, gelegen aan het plantsoen onder den Groenendijk, doch welke als zoodanig n die tijd is gesupprimeerd en thans alleen gebruikt wordt, om door den bermsloot versch water aan de langs den dijk gelegen woningen te verschaffen.
terug naar de kaart anno 1995

125. Het Nieuwland
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (237,6486 bunder)
• Zomerpeil: -0,90 • Maalpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 3,45 tot 3,65 • dijklengte: 700 • Tijd van bedijking: Omstreeks 1500
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis nabij den watermolen van Schuddebeurs, wijd 2.20, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Met het water van den voorgaanden Polder in Schuddebeurs, en vervolgens door opmaling, in de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein van beide Zwaluwen
• Aanmerkingen: Het zomerpeil van dezen Polder omtrent 0.10 verschillende met Schuddebeurs, wordt het water, door middel van den boezem van laatstgemelden, tot zomerpeilshoogte opgekeerd. – Deze Polder pleeg uittewateren door eene sluis gelegen in den buitendijk aan het benedeneinde van het Dorp Lage Zwaluwe, dewelke 1.88 wijd en met eene drijfeur en schuif voorzien is; doch sedert de uitwatering in 1794 door den watermolen in Schuddebeurs verkregen is, wordt gemelde sluis hoofdzakelijk tot inlating van versch water gebezigd; terwijl alleen bij zeer lage ebben, eenige uitwatering door dezelve plaats vindt.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843